Maatwerk

‘’Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, waar de school zelf niet in kan voorzien’’
Als een leerling door zijn/haar leer- of gedragsproblemen dreigt niet meer op zijn eigen school te kunnen blijven, heeft de school de mogelijkheid om (in overleg met de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam) te besluiten een maatwerkbudget aan te vragen. Hiermee krijgt de school extra middelen om specifieke ondersteuning voor deze leerling te realiseren. Deze kindspecifieke ondersteuning betreft individuele begeleiding en de benodigde materialen. Het maatwerk kan verschillende vormen aannemen en wordt in overleg met de school zo goed mogelijk aangepast aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

De Wet Passend Onderwijs
In het kader van de Wet Passend Onderwijs is het in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden om grote verschillen tussen kinderen in één klas te overbruggen. Daarbij is afstemming van de onderwijsleersituatie belangrijk om elke leerling unieke ontwikkelingskansen te bieden. In de praktijk blijkt het moeilijk om dit voor alle kinderen te realiseren, omdat sommige kinderen aanvullende specifieke onderwijsbehoeften hebben. Om in deze behoeften te voorzien wordt in Rotterdam maatwerk ingezet. Maatwerk heeft als doel elke leerling tot zijn/haar recht te laat komen zonder dat plaatsing op speciaal onderwijs direct nodig is.

Cammarata en maatwerk
Wij zijn gemotiveerde young professionals die maatwerk bieden door te kijken naar de mogelijkheden, kansen en talenten van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op het reguliere basisonderwijs. De leerling staat hierbij voorop. Door ons te verdiepen in de behoeften van elke specifieke leerling, kunnen wij er zorg voor dragen dat deze de passende begeleiding krijgt op school. In samenwerking met de leerkracht wordt er gekeken naar wat de leerling nodig heeft, wat zijn/haar sterke kanten zijn en hoe daar het best op ingespeeld kan worden. Wij bekijken alle mogelijke oplossingen die in lijn staan met het schoolbeleid en de Wet Passend Onderwijs en zoeken hierbij de juiste maatwerker om het plan tot uitvoering te brengen.